Meer dan 50 jaar ervaring
Deskundige medewerkers
Ma-Vr open om 6 uur
Zaterdag open om 7 uur

Algemene voorwaarden

Consumenten en zakelijke klanten

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Middelkoop: de Besloten vennootschap Hout- en Bouwmaterialenhandel St. Middelkoop en Zn. B.V. gevestigd te Buurmalsen, Zaltbommel en Werkendam.
– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die in het kader van een door Middelkoop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van Middelkoop en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand); kortom, verkopen via de webshop van Middelkoop.
– Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Middelkoop een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat.
– Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.
– Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Tenzij anders is aangegeven gelden alle bepalingen van deze algemene voorwaarden ook voor consumenten. De artikelen 15 t/m 18 zijn alleen van toepassing op Consumenten.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Middelkoop en op elke overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen Middelkoop en Koper. 
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Middelkoop en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien Middelkoop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Middelkoop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Overeenkomsten
1. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
2. Het aanbod van Middelkoop is vrijblijvend. Middelkoop is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Middelkoop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Middelkoop is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
4. Middelkoop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Middelkoop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Middelkoop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Bestellingen die met het account van Koper worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Koper en zijn bindend. 
6. De opdrachtbevestiging van Middelkoop wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst, tenzij Koper binnen drie dagen na ontvangst daarvan schriftelijk bezwaar maakt.
7. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarden/bevestiging door Middelkoop, danwel bij het moment waarop in de winkel goederen worden afgerekend en meegenomen, dan wel nadat Middelkoop met de uitvoering van de overeenkomst een begin maakt.
8. Eventueel (later) gemaakte afspraken met personeelsleden van Middelkoop binden Middelkoop slechts indien deze schriftelijk door Middelkoop zijn bevestigd.
9. Door Middelkoop gemaakte kennelijk foute opgaven, prijzen of andere informatie binden Middelkoop niet.

4. Prijzen
1. Alle afzonderlijke prijzen goederen en producten zijn uitgedrukt excl. btw, heffingen en verzendkosten. 
2. Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Middelkoop.

5. Betaling
1. Middelkoop is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Middelkoop te melden.
3. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Middelkoop is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4. In geval van niet tijdige betaling is Middelkoop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
5. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat Middelkoop pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan. 

6. Levering en leveringstijd
1. Overeenkomsten gesloten in een vestiging van Middelkoop worden, tenzij anders is overeengekomen af werkplaats/magazijn/winkel geleverd.
2. Indien sprake is van overeengekomen transport of een bestelling via de webshop van Middelkoop, geldt het volgende:
a. Transport is steeds voor rekening en risico van de Koper. Voor Consumenten geldt echter dat zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (of aangeboden conform sub c hierna), het risico, waar het deze producten betreft, over gaat op de Koper.
b. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Er gelden geen vaste levertijden.
c. Indien sprake is van overeengekomen transport zal aan de leveringsplicht van Middelkoop (behoudens tegenbewijs) zijn voldaan zodra de door Middelkoop geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
d. Alle door Middelkoop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
e. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
f. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
g. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en kosten gelden. Middelkoop is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
h. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Middelkoop het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
i. Koper is verplicht om Middelkoop binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste of onvolledige goederen heeft ontvangen.

7. Garantie 
1. Middelkoop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Indien van toepassing komt de garantietermijn van Middelkoop overeen met de fabrieksgarantietermijn. Middelkoop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, afmetingen, werking of anderszins komt niet voor retournering, herstel of garantie in aanmerking.
4. De garantie geldt niet indien:
– er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
– de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Middelkoop die op de verpakking vermeld zijn;
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
– er sprake is van een gebrek waar Middelkoop niet voor verantwoordelijk is te houden.
5. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan Middelkoop.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Middelkoop geleverde producten blijven eigendom van Middelkoop totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Middelkoop gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Het door Middelkoop geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Middelkoop veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Middelkoop daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
4. Voor niet-consumenten geldt bovendien: 
a. Koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Middelkoop ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Middelkoop gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Middelkoop bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
b. Voor het geval Middelkoop haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Middelkoop en door Middelkoop aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Middelkoop zich bevinden en deze terug te nemen.

9. Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Middelkoop, is de aansprakelijkheid van Middelkoop beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
2. Middelkoop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Middelkoop is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Middelkoop is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Koper vrijwaart Middelkoop tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

10. Overmacht
1. Middelkoop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien Middelkoop daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor Middelkoop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
3. Middelkoop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Middelkoop ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Middelkoop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Persoonsgegevens
Middelkoop zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Middelkoop heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd. Middelkoop neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

12. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13. Niet of niet tijdige betaling
(Dit artikel geldt niet voor Consumenten.)
1. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
2. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 175,00.

14. Gebreken en Klachttermijn
(Dit artikel geldt niet voor Consumenten)
1. Klachten over de producten dienen door de Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Middelkoop.
2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Middelkoop in staat is adequaat te reageren. Koper dient Middelkoop in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien een klacht naar de mening van Middelkoop gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen danwel deze aan de Koper vergoeden. 
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
5. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden gemeld aan Middelkoop. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
6. Een reclame geeft Koper geen recht om betaling op te schorten.


Consumenten
In aanvulling op het bovenstaande, zijn de navolgende artikelen van toepassing indien Koper een Consument is.

15. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan Middelkoop bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Middelkoop retourneren, conform de door Middelkoop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Middelkoop. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier , dat op de website van Middelkoop beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Middelkoop geen invloed heeft;
– goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
– goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
5. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

16. Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht
1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal Middelkoop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal Middelkoop het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
3. Bij terugbetaling zal Middelkoop gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat Middelkoop een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.

17. Niet of niet tijdige betaling
1. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
2. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de betreffende Algemene Voorwaarden van Middelkoop.
3. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

18.Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen twee maanden na levering (of binnen twee maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Middelkoop ter kennisgeving worden gebracht.
3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Middelkoop in staat is adequaat te reageren. Koper dient Middelkoop in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien een klacht naar de mening van Middelkoop gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Middelkoop slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Zeker.Middelkoop